Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Door het enkel plaatsen van en order en/of de in ontvangst name van de geleverde diensten, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonisch, telegrafisch of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

2.1 Alle gedane aanbiedingen zijn in principe vrijblijvend. Dit geldt zowel de prijslijsten als de brochures en andere gegevens.

2.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk per telefoon of per mail hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, evenals mondelinge afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens onze vertegenwoordigers of andere personen, binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

2.6 Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld gescheiden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

3.2 Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, wij een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat al bekent toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

4. De levering van diensten.

4.1 In principe begeeft de door ons aangewezen chauffeur zich naar het door de opdrachtgever opgegeven adres.

4.2 Tenzij vanwege de opdrachtgever speciale kledingvoorschriften zijn doorgegeven, zal de chauffeur gekleed zijn in kostuum.
Eventuele bezwarende opmerkingen met betrekking tot het uiterlijk en/of voorkomen van de chauffeur dienen onmiddellijk aan deze kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan wordt verondersteld dat de chauffeur wordt geaccepteerd.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om de chauffeur gedurende zijn werkzaamheden, indien deze bestaat uit het voeren van meer dan een rit, te vervangen.

4.4 Indien de chauffeur aanmerkelijk te laat verschijnt, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen daarvan voor de opdrachtgever.

5. Transport, risico

5.1 Het vervoermiddel wordt bepaald door de opdrachtgever en de chauffeur zal in principe zijn diensten verlenen voor een vervoermiddel, waarvoor het rijbewijs teken..B.. is vereist. Indien het vervoermiddel een bijzonder kentekenbewijs vereist, dient de opdrachtgever dit uitdrukkelijk bij zijn opdracht te vermelden indien zulke is nagelaten, zal de opdrachtgever de opdracht bij de niet vervulling daarvan dienen te betalen.

5.2 De opdrachtgever verklaart stilzwijgend dat het gebruikte voertuig tenminste is gedekt door een WA verzekering, conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motor en rijtuigen gestelde eisen en door een uitgebreide inzittende verzekering.

5.3 JW Cars & Drivers Service is niet aansprakelijk voor eventuele boetes, schade aan het voertuig. Het eventuele verlies van de NO-Claimkorting, het eventuele eigen risico, letsel aan inzittende en schade aan bagage en of goederen.

6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, en bedrijfsstoringen.

6.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijk aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.

6.3 Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevlogen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

7.2 Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade die ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde vervoermiddel of door de ongeschiktheid daarvan het doel, waarvoor de opdrachtgever het heeft aangewend. Een en ander behoudens, door de opdrachtgever c.q. de derde te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze chauffeur, voor zover de laatsten overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelen.

7.3 Wij zijn evenmin aansprakelijk voor boetes veroorzaakt door in opdracht van de opdrachtgever gemaakte verkeersovertreding.

7.4 De opdrachtgever verklaart stilzwijgend dat het door hem ter beschikking gestelde vervoermiddel verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid.

8. Reclames

8.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons - rechtstreeks - binnen acht dagen na levering van de betreffende dienst hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klacht.

8.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de verzenddatum de factuur.

8.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Dan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.

8.4 Het indienen van een reclames ontstaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. Indien de reclame door ons gegrond bevonden wordt, dan zijn wij uitsluitend verplicht de door ons vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

9. Betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling op een door ons aangewezen bank of girorekening, binnen veertien dagen na factuur datum, of anderszins door ons te bepalen.

9.2 Bij niet -, niet - tijdig of niet - volledige betaling geldt het volgende: Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oude openstaande vordering.

9.3 Rente en kosten:
Indien betaling niet binnen de boven genoemde termijn van veertien dagen heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuur datum een rente van 1,5% per gedeelte van een maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

9.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Indien het noodzakelijk is gebruik te maken van de diensten van een advocaat, dan zal tevens verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10. Eventuele schadeloosstelling ingeval van het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de uitzendkracht.

10.1 De opdrachtgever, die met een hem ter beschikking gestelde chauffeur rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan JW Cars & Drivers Service en de opdracht behoudens overigens het in het volgende lid bepaalde behoorlijk met inachtneming van de bepalingen van artikel 11 beëindigen.

10.2 Indien opdrachtgever binnen een termijn van twee maanden na de aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middel en/of voor derden met de betrokken uitzendkracht aan gaat, zal hij aan JW Cars & Drivers Service uit hoofde van Schadevergoeding, ter dekking van dienst overheadkosten en andere kosten betalen 30 % van het laatst geldende opdrachtgevers tarief voor de betrokken chauffeur, voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door de opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding met de chauffeur tot het moment van afloop van de in de aanvraag dezes genoemde termijn van twee maanden. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Indien de chauffeur, waarvan sprake is in de eerste volzin van het vorige lid, een gespecialiseerde kracht is, zal de in de aanvang van het vorige lid bepaalde termijn van twee maanden drie maanden bedragen.

10.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 11, dat een opdracht voortduurt, zolang zij niet jegens JW Cars & Drivers Service schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in de artikel bepaalde resp. voor de overeengekomen vastgestelde tijd.

11. Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging. Ten aanzien van de duur en de eventuele beëindiging van een opdracht, welke JW Cars & Drivers Service aan de opdrachtgever een chauffeur bezorgt en de chauffeur voor de opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:

11.1 Zij geldt voor een bepaalde vastgestelde tijd, indien zulks bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is overeengekomen en/of vastgesteld. De opdracht kan dan na verloop van acht weken, gedurende welke zij zonder inachtneming van enige opzegtermijn worden beëindigd, niet door de opdrachtgever en JW Cars & Drivers Service tussentijds worden beëindigd. Onverkort blijft echter van kracht het laatste lid van dit.

11.2 Is voor de duur van de opdracht niet vooraf overeenkomstig lid van dit artikel een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan de opdrachtgever slechts beëindigen met inachtneming van de volgende termijnen:
Vanaf de achtste tot en met de twaalfde week:
5 werkdagen vanaf de twaalfde tot en met de twintigste week:
9 werkdagen vanaf de twintigste tot en met de vierentwintigste week:
12 werkdagen en zo de opdracht langer duurt dan vierentwintig weken:
18 werkdagen.

11.3 Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijnen van beëindiging, als geregeld in de vorige leden van dit artikel, verplicht de opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de chauffeur gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan JW Cars & Drivers Service van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat JW Cars & Drivers Service, indien de chauffeur gedurende die termijn normaal bij de opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.

11.4 Voor het bepalen van de termijnen, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van kennisgeving der beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever de datum van het poststempel derzending van de schriftelijke kennisgeving door de opdrachtgever van de beëindiging.

11.5 In alle gevallen van beëindiging van opdrachten aan de JW Cars & Drivers Service moet de opdrachtgever tevens gelijktijdig aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de chauffeur.

11.6 Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden zal JW Cars & Drivers Service nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond vaneen overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor JW Cars & Drivers Service geldt, of voor een beëindiging door de uitzendkracht van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook, doch JW Cars & Drivers Service zal wel een redelijke zorg aanwenden, dat-zo mogelijk, ook met inachtneming van het vorenstaande opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere chauffeur zal worden bezorgd, ten aanzien van welke dan een opdracht ontstaat, op welke nieuwe opdracht afzonderlijk vorenstaande regels van toepassing zijn.

11.7 Uit hoofde van onze activiteit in bemiddeling van arbeidskrachten zullen wij, als vergoeding van de door ons geworven, opgeleide en voorgestelde arbeidskrachten aan opdrachtgevers, een bedrag berekenen dat vooraf per contract met opdrachtgever is overeengekomen. Bij het ontbreken van dat contract, en opdrachtgever zal de door ons voorgestelde en gewerfde kandidaten in dienst nemen, direct of indirect via derden, zal de vergoeding die een opdrachtgever aan ons verschuldigd is zijn, het bruto maandsalaris van de desbetreffende door ons voorgestelde, geselecteerde en voor opdrachtgever werkende arbeidskracht.

12. Toepassing recht en geschillen

12.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en den uitvoering daarvan in uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde burgerlijke rechter, dat voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

13 JW Cars & Drivers Service behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Als u nog vragen heeft over deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen met: info@jwcarsendriversservice.nl